Przejdź do treści

Polityka prywatności

Informacje dotyczące ochrony danych osobowych

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”), przekazujemy Pani/Panu poniższą informację o tym, w jaki sposób przetwarzamy dane osobowe, a także o prawach związanych z przetwarzaniem tych danych.

 

  1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundusz Lokalny Masywu Śnieżnika (dalej jako: „Administrator”).

Z Administratorem, może się Pani/Pan skontaktować w następujący sposób:

a) adres e-mail: flms@ng.pl

b) adres korespondencyjny: ul. Górna 19, 57-516, Wójtowice

c) telefon kontaktowy: 748111880

 

2. CELE I PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH

Administrator przetwarza następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych:

a) dane identyfikujące (np. imię (imiona), nazwisko, data urodzenia),

b) dane kontaktowe (np. adres do korespondencji, adres zamieszkania),

c) dane dotyczące preferowanej formy kontaktu,

d) dane dotyczące zaangażowania w inicjatywy Administratora,

e) dane dotyczące wsparcia finansowego (np. przekazanych darowizn)

f) dane dotyczące wizerunku.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a brak ich podania nie będzie skutkował niekorzystnym Pani/Pana traktowaniem, ani nie spowoduje wobec Pani/Pana jakichkolwiek negatywnych konsekwencji ze strony Administratora. Administrator może więc przetwarzać Pani/Pana dane osobowe, w szczególności wizerunek, jeżeli dobrowolnie zostaną przez Panią/Pana przekazane do Administratora. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu realizacji przez Administratora celów statutowych, w szczególności zaś w celu:

a) współpracy Pani/Pana i Administratora w ramach zawartych umów, w tym takich celów jak uzgodnienie sposobu realizacji umowy, spełnienia świadczeń wzajemnych, rozliczenia, oceny przedmiotu umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);

b) wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratora w związku z prowadzeniem działalności, w szczególności na podstawie przepisów prawa o stowarzyszeniach (w tym dotyczących sprawozdawczości merytorycznej i finansowej, informowania o zebraniach ciał statutowych Administratora, prowadzenia dokumentacji członkowskiej), księgowych, podatkowych, z zakresu realizacji zadań publicznych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) RODO);

c) jeżeli wyraziła Pani/Pan zgodę, w celach informowania o działaniach Administratora i jego partnerów oraz pozyskiwania partnerów i środków finansowych dotyczących prowadzonej przez Administratora działalności (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);

d) dochodzenia roszczeń, prowadzenia postępowań sądowych i windykacyjnych w związku z zatrudnieniem (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);

e) wewnętrznych celów administracyjnych Administratora, w tym ewidencji i zarządzania personelem, statystyki, komunikacji i raportowania wewnętrznego Administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);

f) ciągłego i niezakłóconego prowadzenia działalności przez Administratora poprzez zapewnienie integralności kopii zarchiwizowanych/zapasowych/awaryjnych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit f) RODO).

 

Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030 z projektu realizowanego przez Fundację Koalicja dla Młodych pn.: “Jak zrobić fundraising lokalnie?